5.1 VERKOOP VAN MICRO-ORGANISMEN EN MINERALEN (+ consulting voor het gebruik en toepassing ervan)

5.2 HARMONISEREN VAN BOOMGROEPEN EN LANDSCHAPPEN

antenne functie boom

Bomen zijn antennes. Zij voeren dag en nacht energie af en aan van de biosfeer naar de ondergrond. Zij staan onder invloed van alles wat in de biosfeer gebeurt en ook van de polariteit van deze energieën. Bomen zijn zonnewezens die voornamelijk aangewezen zijn op de energie en de specifieke polariteit van het zonlicht. Het zonlicht is exogeen rechtsdraaiend in zijn energie en heeft dan ook overwegend een rechtse polariteit, wat van groot belang is voor de metafysische inhoud van heel veel organismen op onze aarde; het zijn overwegend zonnewezens.

Bomen voeren veel vormen van energetische straling af (elektriciteit, hoogfrequente en laagfrequente stralingen, kosmische straling,…) naar de bodem. Bomen maken onderling ook “aardstralen” aan die dragers zijn van de energetische krachten die afgevoerd worden. Op deze dragers communiceren zij ook met elkaar en geven ze werkelijk energie door aan organismen in de omgeving (boven en onder de grond). De polariteit van de energieën speelt een grote rol in de hoedanigheid en invloed van deze onderlinge aardstralen. De polariteit van aardstralen tussen bomen is momenteel meestal links georienteerd door het linkse karakter van (storende) draadloze communicatieverbindingen zoals GSM, wifi, UMTS straalverbindingen, … Dit fenomeen is vooral van die aard aan de randen van bossen of bij beplantingsstroken langs autosnelwegen. Dieper in het bos of groenstrook vermindert het aandeel van de linkse polariteit, omdat het eigen krachtveld van het bos de overhand tracht te nemen en dit is meer rechts dan links (tenzij het een bos is dat op sterven na dood is of onder invloed staat van bijvoorbeeld een spoorwegverbinding op elektriciteit in de omgeving)

Ook andere antennes in de biosfeer (elektriciteitspalen, lichtmasten, ….) maken aardstraalverbindingen met bomen, maar de symbiose is vaak negatief (voor de boom) omdat er zoveel storingen worden meegevoerd op de zwerfstromen van elektriciteit tegenwoordig. Deze onderlinge aardstralen kun je terugvinden met een Lecher- of H3antenne als je loopt op de rechte tussen twee bomen bijvoorbeeld of tussen een grote boom en een elektrische verlichtingsmast.

Heel veel boomsoorten raken ontregeld door de linkse polariteit van veel energieën door de mens gemaakt. Zij hebben hierdoor problemen in de aanmaak en de grootte van hun eigen (rechtse/blauwe) energiekoepel die normaal tot boven de boom uitkomt. Veel bomen (zeker de vrijstaande) hebben tegenwoordig een eigen (rechtse) energiekoepel die soms maar de helft van de stam of de helft van de kroon omvat. Vandaar ook een oorzaak of getuigenis waarom zoveel bomen dode of zeer ijle kruintoppen hebben.
We kunnen het niet maken dat bomen niet bestraald worden door onze communicatiesystemen of geen invloed zouden ontvangen van elektriciteit. Dit is onmogelijk geworden. We kunnen bomen wel helpen door de energetische inhoud (polariteit) van hun zwerfstromen rond of van communicatiesystemen en van elektriciteit te veranderen van links naar rechts of de verhouding van rood ten opzichte van blauw te verbeteren.

harmonisatieprincipe boom

Schematische voorstelling van de verschuiving van het energetisch beeld van een “gestoorde” boom (met veel linkse polariteit = rood ingekleurd) op de frequentie van de storingen op elektriciteit en draadloze communicatie, tot een boom met een grotere immuniteit (met meer rechtse polariteit = blauw ingekleurd) die tot boven de fysieke boom of habitus uitkomt. Dit harmoniseren doen we door het aanbrengen van energetische steencirkels of harmoniseringspunten op welbepaalde plaatsen op deze (onderlinge) aardstralen tussen bomen of zelfs tussen bomen en elektrische voorzieningen zoals schakelkasten, lantaarnpalen,... Alles heeft een antennefunctie en hoe groter de antenne, hoe groter zijn rol in het aardmagnetisch veld. Na opstelling ter plaatse (boven het maaiveld) en als het aangepaste systeem stabiel blijft, worden deze steencirkels of harmoniseringspunten ingegraven in de bodem waar ze hun werk blijven doen.

harmonisatiesysteem boom

 Figuur: de energie op de aardstraal tussen bomen en andere antennes wordt na harmonsering op de frequentie van de storingen op elektriciteit en draadloze communicatie, veel beter om dragen voor de bomen. Dit heeft zijn positief effect naar diverse biotische effecten van de boom naar zijn omgeving.

Deze harmoniseringsingrepen hebben een positief effect in de biosfeer rondom. Een volwassen bomengroep van 25-30 m hoogte kan een positief effect hebben met een straal van gemakkelijk 80 m in de omgeving wat neerkomt op een oppervlakte van zo’n 2 ha. Als je dus in een bos enkele markante bomen harmoniseert op hun onderlinge aardstralen, dan gaat uiteindelijk het hele bos mee vibreren op deze positieve rechtse energie. Dit komt ten goede aan de sterkte, groeikracht, weerstand tegen takbreuk bij storm, vruchtzetting, immuniteit tegen pathogene ziekteverwekkers en insectenplagen, opname van voedingsstoffen, mooie bladkleur en -glans, weerstand tegen droogte, enz.

Door dit principe toe te passen op essenbomen in combinatie met het gebruik van de juiste mineralen en EM micro-organismen, kunnen wij het fenomeen en de gevolgen van bijvoorbeeld de essenziekte een halt toeroepen.
Providers van telecommunicatie en ook de netbeheerders van elektriciteit zouden er goed aan doen om de energetische inhoud van hun communicatievormen of distributiesystemen te veranderen (van links/rood gekleurd naar rechts/blauw gekleurd), om bomen te helpen in hun immuniteit. Veel boomziekten – en zeker de essenziekte – is in de oorsprong een energetisch probleem.
Naast de hoogfrequente stralingen van heel wat communicatieystemen, is nu ook de HAARP frequentie alomtegenwoordig. HAARP staat voor High Frequency Active Auroral Research Program vanuit de ionosfeer (bovenste dampkringlagen) van onze aarde. De energie die men hiervoor gebruikt is op dit ogenblik zeer links geörienteerd. Deze HAARP energie zet zich op alles en nog wat vast als ‘passagier’ en benadeelt ook de bomen in niet-geringe mate.
Iemand in de bomenwereld die het eveneens doorheeft dat bomen onderling energetische verbindingen maken is Peter Wohlleben, een van de bekendste Duitse boswachters. De verbindingen die de bomen onderling maken zijn dus ook onderhevig aan polariteit of de verhoudingen in het magnetisme van de verschillende energievormen die van invloed zijn in een bosomgeving (zie ook de YouTube filmpjes omtrent “Peter Wohlleben”)

5.3 NIEUWSBRIEVEN waarop je je kunt abonneren per mail

naar info@gezondebomen.eu

5.4 VOORDRACHTEN

Volgende onderwerpen kunnen voorgebracht worden in vergaderingen:

  • Elektromagnetische stralingen veroorzaken ook storingen in water (gietwater, bassins, leidingen,….): toepassingen en ervaringen in vijvers, waterpartijen, … in boomkwekerijen
  • De praktische toepassing van het EM principe (Effectieve Micro-organismen) in boomkwekerij en tuinaanleg en groententeelt in combinatie met andere natuurlijke middelen
  • Elektromagnetische storingen interfereren onderling met elkaar (gsm, gps, UMTS, draadloos internet,…) en aktiveren ook de bodemnetwerken van aardstralen en wateraders.
  • Het verbeteren van de vitaliteit van bomen en andere gewassen door in te grijpen op de elektromagnetische storingsvelden in combinatie met het aanbrengen (spuiten/aangieten) van natuurlijke middelen
  • Het anders beheren en onderhouden van golfterreinen met minder meststoffen en fytomiddelen ten voordele van zuiver grondwater, vis in de golfvijvers, een goed bodemleven, minder chemicalieën en meststoffen aan de schoenen van de golfers, enz. Op tradioneel onderhouden golfterreinen is het NIET aangeraden om het golfparcours af te lopen op blote voeten....

Lezingen voor verenigingen allerhande over deze andere manier van denken en handelen om planten te helpen, kunnen aangevraagd of voorgesteld worden per mail. Die lezingen kunnen ook in het Frans gebracht worden.

Je leert niet enkel de achtergronden waarom planten/bomen het minder doen dan vroeger; je leert ook hoe je de planten/bomen kunt helpen & terzelfdertijd ook je eigen leefomgeving te verbeteren. Dit is dan meer de geobiologie van woning en omgevende biosfeer die naar voor wordt gebracht.

  • Vrijdag 5 mei - zondag 7 mei 2023 : de tuinbeurs van Aywiers (in Lasne; bij Waterloo) www.aywiers.be
  • Zondag 28 mei (Pinksteren): Tuin en Sfeer te Izegem, Kasteel Blauwhuis, Gentseheerweg in Izegem van 10 tot 18 h
  • Zaterdag 30 sep - zondag 2 okt 2023: de tuinbeurs van Aywiers; zie www.aywiers.be

Diverse lezingen voor de Tuinhier verenigingen over verschillende onderwerpen: www.tuinhier.be