Alles is energie en frequentie. Door invloed van verschillende factoren wordt de aardse energie echter verstoord en reageren fauna en flora. Hoe meer onderliggende oorzaken, hoe sneller de reactie. Om het tij grondig te keren, moeten alle oorzaken aangepakt worden, zowel op beleidsniveau, in de openbare sector, als bij de particulier. Deze voorstellen zijn een resultante vanuit verschillende invalshoeken en door verschillende mensen geschreven: boomonderzoek – geobiologie en -fysica, land- en bosbouw, geologie, economie, metafysica …

 1. De aarde en heel veel bomen hebben het moeilijk

  We merken een stijging van ziekten en plagen bij flora en fauna in Europa. Bij de flora vertonen vooral loofbomen de gevolgen “en masse” in hun bladstand, groei en bloei, bladverlies (bladverlies gebeurt soms al tijdens de zomer!), houtopbrengstevolutie op stam, zaadkwaliteitverval…. Naaldbomen en veel schubconiferen staan er veel “magerder” bij dan 10-15 jaar terug en “blinken” ook niet meer

  Wat heeft een negatieve invloed op de boomvitaliteit.

  • Verminderde kwaliteit van het bodemleven
  • Trage grondwateraanvulling
  • Elektromagnetische stralingen (3.1.1)
  • Metalen in de atmosfeer en in het Europese regenwater (3.1.2)
  • Klimaatchaos en/of klimaatverwarring (zijn veel ruimere begrippen dan “de opwarming”)

  De immuniteit gaat verloren en ziektes en plagen zijn talrijker én moeilijk te genezen. De “hooggevoeligheid” – ook bij bomen - is vooral toegenomen bij de es (Fraxinus spp), Japanse notenboom (Ginkgo spp) en van de Perzische slaapboom (Albizia spp), maar onze linde (Tilia spp), olm (Ulmus spp), notelaar ( Juglans spp) en Sambucus (vlier) horen daar ook bij. Dus zelfs zogenoemde “fossiele boomsoorten” zoals de Ginkgo biloba ervaren moeilijkheden.

     
  Fig. Het aantal dode bomen per ha in heel veel bossen zal stelselmatig toenemen, voornamelijk door de uitbreiding van (nieuwe) ziekten en plagen op reeds verzwakte bomen, getriggerd door diverse vormen van luchtvervuiling en door (de storingen van) de weerverwarring.
  1. De storende aanwezigheid van elektromagnetisme

   Gedurende miljoenen jaren in de ontstaansgeschiedenis van de aarde is magnetisme de bron van het leven hier op aarde. Al het leven ontstaat door en houdt stand door de aanwezigheid van:

   • water,
   • micro-organismen,
   • mineralen,
   • zonne-energie,
   • het magnetisch veld op en rond de aardbol, in samenhang met natuurrampen en klimaatontwikkelingspatronen
   • ook door de stand van de aarde tegenover de andere planeten.

   Laat ons dit “magnetisme” dan ook in ere herstellen en bovenin onze denkprocessen stellen omtrent onze huidige zorgen om onze aarde. De laatste veertig jaar is er echter een groeiend onevenwicht in het magnetisch veld op en rond de aardbol. Dit heeft diverse oorzaken en gevolgen, zoals:

   • Een onregelmatig weer- en temperatuurbeeld (We missen vaak de helderblauwe hemel van voor de jaren 1990-2000).
   • Een daling in de biodiversiteit.
   • Een stijging in voorkomen van plagen (mieren, bedwantsen, wespen, kraaien en kauwen, teken- en mijten...). Ook nieuwe plagen als bijvoorbeeld de buxusmot en de Aziatische hoornaar. Ook vlagen van ratten, kevers, wantsen,…teisteren meer en meer onze bewoonde wereld. Dit groeiend onevenwicht maakt ook dat mensen “minder in evenwicht” zijn en vatbaarder geworden zijn voor nieuwe (virus)ziekten en hun varianten.
   • een stijging van ziekten en plagen bij flora en fauna (zie 3.1).
   • Een verkeerde of onvolledige aarding van heel wat gebouwen waardoor deze storen aan bomen in de omgeving en een hypotheek zijn op de gezondheid van de bewoners in die woningen.
   • Als plaagsystemen bij de mens zoals het Coronavirus ingang vinden, volgt een continue explosie aan soms dodelijke besmettingen omdat het virus een voedingsbodem heeft in een aantal storingen door de mens ingebracht in het aardmagnetisch systeem. Het zit er dik in dat de aangroei van een zogenoemde “groepsimmuniteit” tegen dit virus maar zal lukken, als onder meer aandacht én werk wordt gemaakt van deze storingsbronnen. Deze ervaring halen wij uit onze ondervindingen bij het herstel van zieke wilde kastanjes en van essenbomen. Dit is een heel andere benadering dan alle hoop te plaatsen op een gepast vaccin zonder bijwerkingen of negatieve gevolgen op lange termijn.

   Het onevenwicht aan het aardmagnetisch veld komt door een exponentiële groei van elektromagnetische straling met een verkeerde polariteit (naar Konstantin Meyl, Elektromagnetische Umweltverträglichkeit, Teil 1, tabel 8.8 pag. 45). Deze stralingen zijn door menselijk ingrijpen ontstaan: door onze elektriciteitssystemen, onze moderne communicatie apparaten… Door elektromagnetische stralingen wordt de aardse energie grondig en negatief verstoord. Hoe meer storingen, hoe minder biodiversiteit; hoe meer verlies aan immuniteit, en hoe meer ziektes, plagen en ongemakken.

   Het is gemakkelijk om de eerder vermelde nadelige effecten op bomen met sterfte als gevolg, toe te schrijven aan het klimaatprobleem; daarmee los je niets op en wordt het alsmaar erger. Pas als alle negatieve oorzaken die tot het klimaatprobleem leiden aangepakt worden, waaronder de inhoud van elektromagnetische stralingen, het teveel aan CO2 en de weerverwarring, kan er resultaat komen. We kunnen niet zonder stroom en communicatie, maar de storingsvelden errond zouden heel anders kunnen georganiseerd worden. Helaas is er een gebrek aan inzicht, aan wilskracht en aan reglementeringen om aan oplossingen te werken. Als het klopt dat de actieve weersverwarring er gekomen is om het klimaatprobleem op aarde bij te sturen, dan is men zeker verkeerd bezig om stabiliteit en gezondheid te creëren.

      
   Fig: Zelf zonder ziekteveroorzaker is het tegenwoordig mogelijk dat bomen (vooral coniferen blijkbaar) zeer snel opdrogen, door storende frequenties vanuit de ondergrond. Als de polariteit van die storingen in de ondergrond echter veranderd kan worden, stopt ook het verdrogen en afsterven van de bomen. Op de foto zie je dat de groene delen van de conifeer (Thyua spp) groen blijven na die polariteitsingreep op die storende frequenties (zomer/najaar 2019 in een Belgisch openbaar domein). De twee “buurbomen”/schubconiferen zijn in enkele weken plots opgedroogd, zonder tekenen van aantasting van scolyten (=schorskevers). Bepaalde boomsoorten kunnen blijkbaar niet tegen een aantal storende frequenties in de ondergrond en in de atmosfeer. Dit is een heel ander benadering rond “boomsterfte” dan oorzaken aanhalen vanuit “de opwarming” (teveel aan CO2, extreme droogteperiodes,…)
  2. Metaaldeposities in regenwater

   Er worden hoge concentraties metaaldeposities (vooral aluminium) in het Europese regenwater gevonden. Zelfs de sneeuw tijdens de zomer in Noorwegen kleurt rood op vele plaatsen.

   Die metaalinbreng via regenwater doet een aantal moeilijke onkruiden (distels, bramen, netels….) veel beter groeien dan vroeger, tot grote ergernis van landbouwers en natuurbeheerders die dit fenomeen waarnemen. Groenblijvende planten zoals (oudere) coniferen vertonen heel wat verbruining en naaldval. Of Buxus, Taxus, ….. worden ziektegevoelig en kennen heel wat blad- en naaldval.

   De vraag is vooral: vanwaar al deze metalen en wat is dit voor nadeel voor het bodemleven en wat doet dit in een plant/boom in een tijdspanne van 15-20 jaar ? Er is immers de stelling van Paracelsus: “alles is vergift, maar heet hangt af van de dosis”.

   Het is ook hoog tijd dat het belang en gedrag van (regen)water ook metafysisch wordt beredeneerd. Dan zal men ook andere inzichten krijgen over de broodnodige grondwateraanvullingen in alle staten van Europa.

  3. Herstelt de natuur zichzelf nog?

   Sinds de exponentiele groei aan storingsvelden, is het niet meer mogelijk dat de natuur zich herstelt met een snelheid en met een kwaliteit als van voor 1990. Dit zien we duidelijk in de regeneratie van de schade van bomen na bosbranden. Wij leven met de aarde in een grote leugen en er is 20 jaar na het spectaculaire jaar 2000, nog steeds weinig inzicht om hieruit te ontsnappen of om het anders te doen. De grote pijnpunten blijven groeien (afsmelten polen als stabilisatoren van de aardbol, wegknippen van grote stukken regenwoud, elektro-magnetische ontregeling van alles en nog wat x (maal) heel veel vervuiling, ontregelt de natuur van groot naar klein). De actieve weersverwarring ontregelt verder nog meer (metafysisch) en we mogen ons in de komende zomers verwachten aan grote bosbranden in Europa, wat ons aan de mega-bosbranden van Australië van eind 2019 zullen doen denken.

  4. Effect van elektromagnetisme op de mens

   Net als de recente ontwikkelingen bij de vermelde boomsoorten zijn de problemen rond hooggevoeligheid en een groei in ziektes bij mensen een synoniem.

   Er is een enorm toename van stroomverbruik in ons dagelijks doen en laten vanaf 1990. Zelfs eengezinswoningen worden nu ook grootgebruikers van stroom en dat zal enkel het aantal V(olt)/m2 , aantal W(att)/m2 of aantal T(esla); eenheid van magnetisme) enkel doen toenemen bij dag én bij nacht (opladen van elektrische apparaten en auto’s…). We stellen ons nu al vragen als we omgevingsspanningen meten in dakappartementen in steden van 300-400 V(olt)/m; de norm voor een gezonde slaapplaats is maximum 5 V(olt)/m. Deze evolutie is NIET interessant voor de volksgezondheid.

   De Rode Neuzenproblematiek (bij jongeren vooral) moet je ook onderzoeken in de massa’s elektrosmog in de moderne leefomgeving en hoe dit van invloed is op de fysiek, gedrag en het brein van jong volwassenen. Mensen voelen zich minder lekker in hun vel, voelen zich onbegrepen en kunnen niet ontplooien in de maatschappij. Veel jongeren zijn het noorden en het zuiden kwijt (net zoals vele bomen!). In Coronatijden wordt dit onbehagen nog groter: jongeren mogen zich niet meer vrij bewegen of fysieke contacten maken.

   De boomimmuniteit hangt samen met de menselijke immuniteit en dit van het dierenrijk. Als boomsoorten wereldwijd ziek worden door o.m. verlies van immuniteit door de diverse vormen van (gemaakte) stralingen en vervuiling van allerlei oorsprong, dan mag de lijn doorgetrokken worden naar het mensdom. De immuniteit van de besmette persoon in kwestie maakt ook uit in hoeverre hij/zij de schade veroorzaakt door het virus, kan overwinnen en overleven. De doorstroommedia rept met geen woord over de voorwaarden van “woninggezondheid + electrosmogbelasting” om Corona infecties te voorkomen en/of ervan te genezen. Dieren die opgekweekt worden in stallen met veel elektrosmogbelasting en een mindere aarding (elektrisch én magnetisch), maken ook veel meer kans om besmet te raken door (nieuwe virus) ziekten. Gezondheid is een grote kwestie van immuniteit = weerstand én een goede aarding die niet beïnvloed is door de storingen van o.m. de klimaatverwarring.

 2. Grote vraagtekens rond het gevaar van 5G

  Hier een aanwijzing voor de vrijbaan van de 5G en de daaraan gekoppelde bomenkap, voor zover de bomen niet vanzelf gaan afsterven door de drastische verhoging van het aantal storingen door deze netwerken aangebracht (Trees ARE Being Chopped To Make Way For 5G Signals )
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=SYPat3gEH_0&fbclid=IwAR3YyckUIUsgkKwQ_8XD97SMi4_a-m2JXIG86DLYNk0MEp9S0aTZQDBeFZ4)
  https://www.cnet.com/news/wi-fi-is-killing-trees-study-finds/

  Lobbyingssystemen om “nieuwigheden” gelanceerd te krijgen, kunnen zich soms grote kracht aanmeten; dit werd ook duidelijk in de werking van de Europese commissies ter zake om het aandeel van bio-olie in dieselbrandstof met 1% verhoogd te krijgen in Europa (2018).

  het gevaar voor de mens : http://stralingsleed.nl/blog/heeft-het-coronavirus-een-link-naar-5g/ Wuhan in China is ook de regio waar op reeds op grote schaal het 5G netwerk van toepassing is. Op internet zouden nu you tube filmpjes te vinden zijn dat het 5G netwerk in delen van China terug wordt afgebroken (door de overheid of door burgerbewegingen ?). Er zijn inderdaad interferenties tussen klimaatverwarring / de 5 G / de gevoeligheid aan Coronabesmetting, voor wie metafysisch kan redeneren en daar open voor staat. Zolang er niets wordt gedaan aan de storingen van het stralingsaanbod in onze huidige biosfeer, zullen we steeds geconfronteerd worden met o.m. gevallen van Corona (of andere virussen) in alle lagen van de bevolking. De kans dat je het overleeft, hangt af van je eigen immuniteit en hoe je die handhaaft / verbetert in je eigen woon- en werkomgeving. Zoals het nu zit, zullen virussen sneller varianten ontwikkelen dan wij mensen, gepaste vaccins kunnen vinden.

  Gemaakte stralingen in onze leefomgevingen ontregelen ook de epifyse / hypofyse en de daarbij horende immuniteitsopbouw en lichaamsbescherming. Dit is misschien een verklaring waarom zo’n laag percentage van Corona besmette personen (8%; situatie mei 2020) werkelijk anti-lichamen aanmaakt tegen dit virus. Ons lichamelijk systeem weet blijkbaar geen weg met deze (nieuwe) indringer.

 3. Het nut van bomen!

  Bomen, bossen en wouden zijn goede airconditioners voor de aarde en zijn bewoners. De waarde van bomen wordt vaak onderschat (naar James Lovelock, De genezing van de aarde. De waarde van bossen, p. 183). Ook groenstroken met bomen zijn aangename rust- en verpozingspunten in steden; zij tillen de leefomgeving naar een hoger niveau.

  De stabielste en goedkoopste CCS (Carbon Capture Storage) technologie is gewoon DE BOOM. Hij brengt koelte, vergroot de biodiversiteit (vogels !) en hij kan CO2 afvangen en opslaan. Meer dan 1.500 hectare nieuw bos tekent voor 7.500 ton CO2-reductie per jaar. Weilanden met bomen compenseren de methaangassen van het vee en absorberen 8 keer CO2 dan weilanden zonder (citaat Geert Noels, in “De Tijd” , op 31/08/2019).

  Bomen zijn antennes die kosmische stralingen en stralingen door de mens gemaakt (gsm UMTS, elektrosmog….) afvoeren naar de aarde. Deze continue elektrosmog afvoer heeft wel een invloed op hun eigen organisatiesysteem binnen de plant, wat zich uit in groei, vruchtzetting, types van korstmossen op de bast, enz. Extreme plaatsen van elektrosmog vervuiling tonen zeer duidelijk dit fenomeen, bijvoorbeeld bomen of boszones geplant onder elektrische hoogspanningsleidingen.

  De bomenproblematiek vraagt SNELHEID VAN UITVOERING. Als de grote boomsterfte er verder aan komt geschoven, dan zal die afschermende functie (“Baumen schutzen die Welt”) een andere dimensie krijgen, die nog veel nefaster zal zijn voor de gezondheid en voor de biodiversiteit. De paniek onder de mensen zal er niet minder om worden.

  Boodschap die we moeten meenemen is: Behoudt DE GROTE KRACHTVELDEN EN GOEDE METAFYSISCHE DRAAGSTRUCTUREN IN BOSSEN ten voordele van de omgeving, van de (menselijke) bezoekers en bewoners bossen en parken.

     
  Fig : dit is het toekomstbeeld van veel (jonge) bossen: bomen vallen ziek en waaien gewoon om bij een (lichte) storm of rukwind. Heel veel levend groen wordt prooi van honingzwam (Armillaria mellia) of andere types van “opruim”schimmels. Een uitzicht naar een nieuw en vitaal bos dat daarop moet volgen is er niet; daarom is de storende energie van metaalvervuiling in regenwater en het stralingsaanbod van de draadloze communicatie, op veel plaatsen veel te sterk aanwezig.
 4. Hoe staat het met het beleid?
  • Overheidsinstellingen en –beheerders worden gedwongen om financieel te saneren, waaronder ook het groen- en waterkwaliteitsbeleid lijdt. Er bestaan veel goede initiatieven om bomen en de waterkwaliteit te helpen (probleem van blauwalgen o.m.), maar er is vaak geen geld. Volksgezondheidscrisissen (zoals het impact van Covid_19) zullen het budgetprobleem hiervoor nog groter maken.
  • Het wordt voor fruittelers in Europa wel een stuk moeilijker bacterievuurvrij te blijven, als men op Europees niveau beslist om bijvoorbeeld maatregelen tegen het gevreesde bacterievuur aan banden te leggen. Begrijpen wie begrijpen kan. (Bron: EU heft maatregelen tegen bacterievuur op, naar www.VILT.be en zoeken op “bacterievuur”.
  • Laboproeven met extreem meer CO2 op planten, zouden vrij van elektromagnetische storingen moeten gemaakt worden om tot meer juiste bevindingen te komen. Als wij groenarealen (in openlucht) harmoniseren, komen wij tot een betere groei en vruchtzetting, minder ziekteontwikkelingen en meer gelukkige “farmers” of eigenaars, niettegenstaande het hogere CO2 gehalte i.v.m. 20 jaar terug. Er worden veel zogenaamde (negatieve) verbanden met dat hogere CO2 gehalte in de media gebracht, die NIET CORRECT ZIJN.
  • Het beleid in heel Europa heeft het blijkbaar niet door dat de weerpatronen - en daarmee hangt ook de algemene bomengezondheid samen - gestoord worden door welbepaalde grote electro-magnetische systemen. Overheidsbeheerders en -beslissers moeten dit statement niet aannemen, als zij dit niet willen of niet kunnen begrijpen ! Maar als de grote boomsterfte eraan komt – binnen enkele jaren – dan moeten ze wel in die richting zoeken.
  • In dezelfde storingsvelden zit ook een storing verborgen die de golflengte van onze longen aanbelangt. Die storing is dag én nacht actief ! Als al wat op longen functioneert en veel ontregeld wordt door dat storingsveld met die golflengte, zijn die longen van die persoon of ander organisme, extra vatbaar voor virusaantastingen zoals Covid-19 en zijn mutanten. In dit “storingsverhaal” zit ook een uitleg waarom bijvoorbeeld bepaalde woonzorgcentra al dan niet zwaar aangetast werden door het Corona virus in 2020 (en volgende jaren). Het heeft niet enkel met hygiëne en afstandsregeling te maken waarom een ziekte- of virusaanval al dan niet een pandemie kan worden op een plaats (slachthuizen weten er ook van !). Je kunt die storing laten harmoniseren in je eigen “bubble” om te bekomen dat je 1) beter gevrijwaard wordt van virusaantasting van de longen en 2) als het virus toch doordringt of schade heeft aangebracht, je het longsysteem veel sneller kunt laten herstellen. De toegediende medicatie zal ook beter werken als de longfrequentie niet (meer) gestoord wordt. Alles is energie en frequentie.
  • Veel landen willen zelfs af van hun geldverslindende rampenfondsen.
   Dit is een totaal verkeerde manier van denken en handelen voor het herstel van de planeet en voor behoud en rendement van de landbouwsector. De natuur- en rampenschaderisico’s kunnen zo voor 100% doorgeschoven worden naar de (private) verzekeringssector. De bestuurlijke overheden van de landen die dit invoeren moeten geen verantwoording meer afleggen ten opzichte van de land- en tuinbouwsector, toerisme, de banken en verzekeringssectoren, energie-infrastructuren, tot zelfs de eigen gemeenten. Zij moeten enkel instaan voor het herstel van bijvoorbeeld eigen wegeninfrastructuren op openbaar domein na natuurrampen of bij schade door extreme weersinvloeden (kapotte wegdekken door extra uitzettingen tijdens hitte perioden)
  • METAFYSICA moet boven ECOLOGIE en boven ECONOMICA komen te staan.
   Deze zienswijze over deze manier van denken en werken in verband met de aarde is voor velen “vreemd” , vaak ook “totaal nieuw”. Het metafysische wordt niet meer aangereikt in (universitaire) opleidingen en het hoort vaak niet tot praktijkkennis.

   De opleiding van bijvoorbeeld handelsingenieurs en economisten in België, hield 30 jaar terug ook het vak “metafysica” in. Dit onderwerp die o.m. een andere manier van denken aanleert, met inbegrip van de ontstaansgeschiedenis van de natuurlijke verhoudingen, was een basis voor hun verdere studierichtingen. Hoe kunnen anno 2020 hoogopgeleide mensen, die de toekomstige beleid uitmaken, juist gaan denken over de aarde, als zij metafysisch de aarde niet kennen of begrijpen ?

   De economie gestoeld op breedbandtelecommunicatie, is belangrijker geworden dan de zorg voor de natuur. Gemeenten worden anno 2019 aangespoord om te investeren in de 5G technologie, terwijl dit voor het gezond leven op aarde steeds verder de verkeerde kant op gaat. Wij mensen hebben het nog niet door dat wij de poten aan het wegzagen zijn van de stoelen van ons natuurlijk milieu, waarop we allen zitten en ervan afhangen. (uit 'Gemeenten krijgen de plicht om mee te werken aan de aanleg van antenne-installaties voor supersnel internet in openbare gebouwen, lantaarnpalen en verkeerslichten.'  op 17 juli 2019)

        
   Fig: veel zendmasten zullen ook in Europa worden vervangen door een intens netwerk van zenders/ontvangers op gevels, verlichtingspalen, openbare gebouwen…. Hiermee dreigt de stralingsdensiteit nog meer te vergroten, dag en nacht. Er zullen dus hoe langer hoe minder zones overblijven die minder geraakt worden door diverse vormen van stralingen waar vooral hoog-gevoelige mensen (en bomen !) last van hebben. Hoe meer storingen, hoe lager de immuniteit en hoe minder gezondheid en “zich goed voelen”. Angst en onrust vreet aan de immuniteit en stressbestendigheid; iets wat velen in Corona tijden ondervinden.
  • Economie en winst maken zijn primordiaal in ons westelijk menselijk denken en handelen. Maar men houdt onvoldoende rekening met de sociale en de ecologische nadelen die de economische voordelen volledig onderuit halen. De maatregelen naar aanleiding van de Corona problematiek, zijn daar een extreem voorbeeld van. Er ontbreekt lange termijn visie waar alles in balans kan gebracht worden en waarbij de economische voordelen veel groter zullen zijn dan die op korte termijn.
   Gewoon “gezond zijn” zou ziektekosten enorm doen minderen. Per jaar sterven 3,5 miljoen mensen aan diabetes, 7 miljoen aan luchtvervuiling, kankers enz….. (citaat Geert Noels in De Tijd 31 aug 2019) De Europese gemeenschap vraagt anno 2019 en 2020 de opmaak van klimaatplannen aan de verschillende lidstaten. Maar hoe kun je dit als staat oprichten en uitvoeren als blijkt dat het weer in de biosfeer continu beïnvloed wordt ? Plannenmakers, beleidsdenkers en weerkundigen klampen zich vast aan CO2 hoeveelheden, straalstroombewegingen, volksgezondheidsprincipes en grote politieke ideeën, terwijl de metafysische achtergronden van verstoringen van het weer, niet zichtbaar zijn of worden gemaakt.
 5. Schuldrol voor een slecht klimaatbeleid

  Vooral de recente bosbranden in het Amazonegebied en Australië roept grote vragen op. In het Amazongebied is er o.m. de roep van de landbouw en de wereldhandel, in Australië zijn bosbranden altijd mogelijk, maar als de weersverwarring maakt dat er op dat ogenblik hevige winden ontstaan, dan kom je inderdaad tot vuurhaarden die niet te blussen zijn, ondanks de 10.000 (!) ingezette brandweermannen. De schuldvragen en de onrust rond de groeiende klimaatvraagstukken maakt dat bewindsvoerders in een hevige schuldrol kunnen belanden. In West-Europa wordt landbouw aanzien als de grote boosdoener van de daling van biodiversiteit, omdat de boeren nu eenmaal de grootste bruikbare ruimtes invullen en beheren. Ten onrechte: zolang het hoofdstuk van de klimaatverwarring en alles wat daarrond zit, niet wordt aangesneden, kan er geen globale verbetering komen. Veel Europese boeren wordt het strop van de stikstof rond de nek gehangen; van de hoeveelheden Aluminium en andere metalen in regenwater wordt niet gesproken. Er zijn zelfs melkveehouders die dieren verliezen (rotte levers !) door te grote hoeveelheden aluminium in ruwvoeders zoals gras en hooi. Hoe dan ook: de contrasten, de gevolgen van de klimaatverwarring en de frustraties van de verschillende belangengroepen en bestuursorganen, zullen toenemen omdat er geen verbetering komt in de globale toestand. Onze primaire sectoren ondervinden veel schade en hebben vaak grote verliesposten elk jaar.

     
  Fig: Als lange droogteperiodes, extreme regenplensbuien of dagenlange ijsregens ‘georganiseerd” worden, dan moet dit bij de schadelijders en -vergoeders toch wrevel opwekken ? (bron beeld = BILD Zeitung_aug2018). Of de vergoeders zullen de schadelijders plotseling de rug toekeren ?

  Hieronder volgt dan meer detaillering voor het herstel van bomen, cultuurgewassen en bodems, voor de schade die tot nu toe aangebracht werd.

 6. Herstellende maatregelen in de praktijk

  EMBO

  E staat voor Energie, Enti en EM-A, Elektromagnetisme, …
  M voor Magnetisme, Micro-organismen, Mineralen
  B voor Bossen, Bomen, Bokashi, Bebossing, Bewustwording
  O voor Ompolen/ontstoren = harmoniseren , Agro-Forestry

  EMBO toont de samenhang tussen natuurlijke middelen en menselijke techniek om groen en bomen te regeneren. Bijna alle (houtige) gewassen zoals (fruit)bomen en bossen rondom ons zijn zo onderhevig geworden aan allerhande “storingen” dat zij ieder jaar minder vitaal starten en nog minder vitaal de herfst ingaan. Eenjarige gewassen hebben ook baat bij de toepassing omdat hun minerale inhoud en weerstand van het geoogste gewas, er behoorlijk mee op vooruitgaat. EMBO is een procedee om bomen en allerlei gewassen te helpen. Ook de dieren en de mensen rondom, varen er wel bij. Zij kennen vooral een verhoging van hun vitaliteit en immuniteit.

  EMBO TREE staat vooral in voor het harmoniseren van omgevingen en nu ook voor gebouwen (woningen, landbouwbedrijven, handelspanden, verzorgings- en hersteloorden,….). Een goede immuniteit houdt ook waarborgen in tegen kleine en grote gezondheidsgevaren (Corona en andere virussen of bacteries)

  1. Harmonisering van bomen en gewassen in hun omgeving.
   Bomen zijn antennes die kosmische stralingen en stralingen door de mens gemaakt (gsm, UMTS, veel elektrosmog,….) afvoeren naar de aarde. Maar in deze energievormen zitten veel onevenwichitge polariteiten. Als je dat magnetisch veld van de storing verandert, dan wordt dit voor de boom veel minder schadelijk en kan hij terug zijn eigen stralingskoepel herstellen. Dan kan de boom terug zijn immuniteit herwinnen en dankbaar gebruik maken van het meer aandeel van CO2 in de lucht. Enkele krachtige bomen per ha harmoniseren naar een aantal storingen (elektrosmog, markante ziektes, …..) doet een heel stuk van de omgeving reageren in positieve zin. Op die manier kun je oplossingen vinden voor metafysische boomziekten als de essenziekte (Ash Dieback Disease), zeker als je er nog de nodige mineralen complexen en micro-organismen kunt bij betrekken. In West-Europa sterven nu veel naald- en schubconiferen af door zogenoemde scolytenplagen, maar als we de bomen onderzoeken, moeten er nog andere factoren meespelen om al die bomen en haagplanten te laten afsterven op zo’n korte tijdspanne (soms maar een paar weken). Je kunt bomen en gewassen ontdoen van de storingen van de klimaatverwarring. Vooral houtige (meerjarige) gewassen (pitfruit, kleinfruit,…) halen voordeel uit dergelijke harmoniseringen. Voor eenjarige gewassen is dit nog niet zo duidelijk, maar overleg en samenwerking tussen verschillende harmoniseringstechnieken met betrekking tot landbouwculturen, kunnen snel duidelijkheid brengen. Zo kun je bij landbouwgewassen, klein fruit en groenten culturen ook metafysische krachtcirkels inbouwen in percelen. Op die manier ga je culturen behoeden tegen een aantal klimaatextremen en kun je ook een grotere opbrengst creëren en meer gezonde planten. Dit is ook interessant voor de bio- en bio-dynamische landbouw. Dit harmoniseren houdt ook in dat onder meer landbouw- en groenzones, meer mogelijkheden gaan krijgen om regenwater op te nemen/aan te trekken, wat van belang is voor de grondwatervoorraad. Dit omdat harmoniseren een positief impact heeft op het elektromagnetisch veld van de ondergrond. Gezonde, vitale groenzones zijn meer dan groene longen voor de (stads)omgeving. Mensen kunnen er zich in ontspannen, bewegen en anders functioneren. Dit werd ook recent nog eens duidelijk naar het recreatiegebruik binnen beperkte afstand naar aanleiding van de Corona crisis (voorjaar 2020) : https://cgconcept.be/eerste-resultaten-corona-natuuronderzoek-gekend. Hierbij werd duidelijk onder de meer dan 11.000 ondervraagden, dat omgevingsgroen zeer belangrijk is. Hoe vitaler het groen is, hoe sneller en hoe beter mensen er zich kunnen in opladen. Bomen gaan vroegtijdig kapot door allerlei ziekten en plagen ten gevolge van hun strijd tegen stralingen, storingen, onregelmatig weerbeeld, …. Niet door “de opwarming”, dit is verkeerdelijk redeneren waarmee je geen boom vooruithelpt !
  2. Oplossing voor land- en tuinbouw: agro-forestry en kringlooplandbouw

   Een vitaal bomenbestand bestaat uit een boomlaag, struiklaag en kruidlaag. Bomen beschermen en delen energie met de andere gewassen in hun omgeving. Dit principe kan doorgetrokken worden naar landbouw. Agro-forestry is hier een mooi praktijkvoorbeeld van. Hierbij worden rijen hoogstammige bomen (van populieren over notelaars tot andere fruitboomsoorten) in rijen ingeplant over de percelen van akkers en weiland. Recente onderzoeken hebben aangetoond dat er een win-win situatie is, vooral bij moeilijke gronden naar geologie, textuur en hydrografie. Ook “verloren” landbouwzones (door onoordeelkundig gebruik van landbouwtechnieken in het verleden vooral) kunnen met deze principes (ook onder 3.4 uitgelegd) terug vruchtbaar gemaakt worden.

   Agro-forestry gaat veel meer hand in hand met de aarde dan de traditionele landbouw, die door een aantal eigenaars en beleidsorganisaties wordt gehanteerd tot een uitputtingslandbouw van bodem en omgeving. https://www.agroforestryvlaanderen.be/
   https://www.wervel.be/downloads/Agroforestry-brochure.pdf

   Kringlooplandbouw houdt in dat weiden en velden ook terugkrijgen wat eruit wordt gehaald. Dierlijke mest is hierbij GEEN AFVAL, maar een volwaardig product om de bodemvoorraad aan bijvoorbeeld organische stof op peil te houden, zeker als die mest vooraf gefermenteerd werd door toevoeging van in de natuur voorkomende micro-organismen. Ook bestaan er nog veel andere interessante mineralencomplexen dan kalk om het bodemleven actiever te krijgen.

   Een mooi voorbeeld van een eco-landbouwsysteem in combinatie met de principes van de agro-forestry, is te vinden in de heuvels van Zuidwest Winconsin (VS) over een grote oppervlakte en over verschillende bodemtypes: www.newforestfarm.net

  3. De metalenaanbreng in bodems en bomen via het regenwater blijvend in vraag stellen
   Vanwaar komt die rode verkleuring in ons dagelijks regenwater en dat bij ontleding vol metalen zit (vooral Aluminium) ? Dit is geen Saharastof ! Welke gevolgen heeft dit voor het bodemleven, de bodemerosie en voor de vitaliteit van langlevende culturen zoals bomen, die dit goedje reeds jaren na elkaar opnemen ?
      
   Fig : Als je witte kunststof recipiënten lang buiten laat staan en laat vol regenen, verdampen, terug vol regenen enz, dan ga je aan de wanden na zekere tijd een rode stof zien kleven. Dit kwam vroeger (voor 1990) NIET voor. We zijn allen tegen bodem- en watervervuiling (terecht ! ), maar staan niet stil bij deze nieuwe vorm van regenwatervervuiling. Neerslag is toch een bron van leven en groeien voor de aarde ?
  4. Voor (hoog-gevoelige) mensen en dieren: gezonde woningen en bedrijfsgebouwen
   Daarmee hebben we het niet alleen over degelijke en energie zuinige woningen, maar vooral woningen en bedrijfsgebouwen die ziekmakende aardstralen en energieën weren (Hartmannlijnen, Currylijnen, mummificatielijnen, onvoldoende aarding, invloed van onderliggende wateraders en geologische breuklijnen, ….). Dit kan ingebouwd worden in de woning/bedrijfsgebouw vanaf de eerste vloerplaat waar beton en ijzer in verwerkt zijn, want alle metaal werkt magnetisch. Via een speciaal aardingssysteem - los van de aarding van elektriciteit – wordt het gebouw continu geharmoniseerd. De techniek bestaat, maar is onvoldoende gekend naar praktijk en naar doelmatigheid. Voor meer info over deze kennis en praktijk - die hoe langer hoe belangrijker zal worden om mensen en dieren gezond te houden - stuur een email naar het adres verbonden aan deze site.
      
     Fig : in nieuwbouwwoningen wordt de wapening van de verschillende vloerplaten aan elkaar verbonden met een apart aardingssysteem dat geleid wordt naar het aardmagnetisch veld op een punt waar het kan opgezuiverd worden (dus geen nadelen meer van de invloed van wateraders, Currylijnen, Hartmannlijnen,….). Dit aardingssysteem staat los onder meer van het aardingssysteem van de elektriciteit, dat ook magnetisch in evenwicht moet zijn.  
   In bestaande woningen en bedrijfsgebouwen kun je nog wel aanpassingen doen om het metafysisch klimaat beter te maken en de eigen “bubbel” te versterken. Dit geldt ook voor de preventie van Covid-19 invallen en/of om de schade te herstellen als mensen toch longfibrose hebben opgelopen door dit virus. Hierbij wordt de storing van de golflengte van de longen geharmoniseerd op het electriciteitssysteem, op verwarmingsmodules,…op alles wat energie en warmte genereert in een gebouw. Deze bubbel kan meerdere tientallen meters bescherming inhouden rond de wooneenheid waar die harmonisatiewerken werden uitgevoerd.
      
     Fig: Het impact op de algemene gezondheid van mensen, fauna en flora, door de storingen van de weersverwarring en van een aantal aardstralen op elektriciteit en al wat energie genereert, is niet te onderschatten. Een goede harmonisatie van een wooneenheid of bedrijf kan veel van deze negativiteit wegnemen, wat de algemene immuniteit ten goede komt. Dit gegeven zou ook meer moeten aangehaald worden in “het bubbeldenken” rond de aanpak van Covid-19 of andere gezondheidsproblemen (kankers, en andere systemische ziekten zoals CVS, ALS, Alzheimer, Parkinson,…)  
  5. Opgepast met energie opgewekt via zonnepanelen of grote windturbines
   Zonnepanelen (en vooral hun omvormers) kunnen een belasting inhouden voor de gezondheid van de bewoners van een woning of bedrijfsgebouw. Een goede geobioloog met de gepaste meetapparatuur en/of een “gevoelige” elektricien kan dit vaststellen en voor een groot stuk corrigeren. De plaats van de omvormers is belangrijk en ook hoe de bekabeling van de zonnepanelen geconfigureerd is. Het is zeker interessant om zonnepanelen te plaatsen op een bijgebouw of op een scherm in de tuin. Hoog-gevoelige personen (vooral ook kinderen) kunnen last hebben van fotovoltaïsche systemen als die niet-storingsarm gemonteerd werden (mindere slaapkwaliteit en een slechter recuperatievermogen bij nachtrust). Het is interessant zeker bij nacht (vooral in winter) en bij afwezigheid van zon, dat het elektro-magnetisch veld van de panelen en de omvormer naar nul wordt gereduceerd. Dan stoort het systeem het onderliggend gebouw of zelfs de omgeving niet meer. (Idem voor robotmaaiers als die niet hoeven te werken; voor hoog-gevoelige personen die ernaast wonen, kan dit een groot verschil uitmaken). Windturbines, dat is een ander paar mouwen want dat kan een hele omgeving geteisterd worden rond de werking van de turbine of de groep van turbines. Dit gaat om de invloed van slagschaduw, laagfrequente geluidsgolven en verwarde magnetische velden (ervaringen uit Portugal en het Franse Bretagne). Vooral als de windturbines geplaatst zijn op een waterader of op diepwateraders kan het grote gevolgen hebben op zeer grote afstanden. Immers die storingen die gedragen worden door de (diep)wateraders worden honderden meter hoog en ver in de biosfeer verspreid, wat nefast is voor veel zaken (bomen, fauna en flora). Hieronder enkele illustraties van feiten in verband met de nadelen van windturbines. De eerste link is wel in het Frans
   https://m.youtube.com/watch?v=cMSNvFCVgkU
   https://editiepajot.com/regios/4/articles/64296
  6. Toedienen van micro-organismen en mineralen aan bodems en planten
   Het gaat hier om de combinaties van de ideeën en praktijken van voornamelijk Dr Med. Julius Hensel (1844-1903) en van Prof Theruo Higa ( 1942- ). Hensel is de grondlegger van de Duitse landbouwchemie gebouwd op mineralen, en niet op stikstofchemie (van de meer bekende Von Liebig ). De Japanse Professor Higa zette de Efffectieve Micro-organismen (EM) op de wereldkaart vanaf 1980. De combinaties van micro-organismen en mineralen zijn wonderlijk en zijn een antwoord op de stijgende hoeveelheid (bijna) dode bodems en andere bodemproblemen in alle landbouwgebieden op deze aarde. EM is combineerbaar/afwisselbaar met nog ander interessante micro-organismencomplexen.

   Er bestaan – zoals vroeger aangehaald - veel interessante mineralencomplexen. Met o.m. de H3 antenne kun je uitmeten welk mineraal het meest geschikt is voor dat bepaald bodemtype en/of teelt die erop staat en dit ook volgens de geldende klimaatsomstandigheden (nat, schraal, droog,….) . Voor meer info, contacteer dit webadres

   Micro-organismen en mineralen zijn geen meststoffen
   Deze complexen hebben geen wat wij noemen NPK (Stikstof, Fosfor, Kalium) inhoud of dan wel miniem. Dus voor de meststofaanrijking van een bodem, moet je het EM- en mineralen verhaal niet toepassen. Ze activeren wel het bodemleven (regenwormen aankweek !) en zorgen o.m voor een actievere uitwisseling van het ionensysteem in de diverse bodemlagen, voor meer gezonde en sterkere planten, een rijkere (mineralen)inhoud van groenten en fruit, enz….

   Verhouding tot het gebruik en sproeistoffen en meststoffen in conventionele landbouw
   Mineralen en micro-organismen kunnen in combinatie worden toegepast in conventionele land- en tuinbouw. Je kunt alternerend werken: de ene week micro-organismen spuiten, de andere week scheikundige spuitstoffen. Een gewas heeft een week tijd nodig om het aangebrachte te ‘verwerken’ en tot zich te nemen. Het mengen en samen spuiten van (levende) micro-organismen met scheikundige bestrijdingsmiddelen heeft weinig zin: een groot deel van de micro-organismen wordt afgebroken in de oplossing en het kan best gebeuren dat de werkzaamheid van het bestrijdingsmiddel er ook op achteruitgaat. Dit principe is geldend in de boom- en bosteelt, land- en tuinbouw, tuinaanleg- en onderhoud.

   Een goede immuniteit is ziektewerend. Een goede immuniteit nastreven vraagt een bijzondere manier van denken en werken. In tijden van slechte economische rendementen – en niet allen in de landbouw ! - wordt in deze basis van gezondheid vaak geschrapt aan middelen die bijvoorbeeld micro-organismen inhoudt. Dit mondt dan uit in een lagere ziekteweerstand van gewassen en in meer kans op infecties (ook door onregelmatig weerbeeld van tegenwoordig). Dit gaat dan weer gepaard met een stijgend bestrijdingsmiddelengebruik als gevolg; de land- of tuinbouwer wil trouwens zijn gewas redden van de ondergang. Dis is de omgekeerde wereld op de aarde, die zoveel nood heeft aan gezondheid en ziekteweerbaarheid.

   Fermentatie (afval wordt grondstof)
   principe van fermentatie is veel interessanter dan compostering, zeker in functie van de productie van CO2 tijdens het proces. “Bokashi” is hier het sleutelwoord, wat de Japanse vertaling is van “goed gefermenteerd organisch materiaal

   Heel veel organisch materiaal (maar geen zuiver hout), kan in fijne delen vermengd worden met EM (effectieve micro-organismen onder de vorm van Microferm of EM-A) en in een anaerobe toestand (= onder plastiek of in een gesloten recipient worden bewaard voor lange tijd. Dit is interessant voor de afvalstromen van land- en tuinbouwbedrijven, scholen, tuinonderhoudsbedrijven, groendiensten bij gemeenten...

   okashi is ook een interessant procédé voor gronden met een vervuilde inhoud van vroegere activiteiten (oude industriegebieden, ververijen, oude brekerijen...) omdat EM in staat is om chemische schadelijke componenten ter plaatse om te zetten. Er zijn goede ervaringen met een resem volkstuintjes op voormalige industriële sites in Ukkel (bij Brussel, Belgie). Dit was een praktijktoepassing die begeleid werd door de Universiteit van Brussel. Hier zag men de hoeveelheden van bijvoorbeeld lood en zink drastisch dalen in de bouwvoor op een periode van 1 werkjaar! Dus bodem- en slibvervuiling is o.m. oplosbaar met dit interessant procedé, tot zelfs de problemen met radioactiviteit (Tjernobyl, Fukoshima) . Voor meer info, contacteer via dit webadres.
  7. Gebruik van homeopathische middelen voor behandeling van ziekten en plagen bij bomen.
   Bomen zijn vaak grote organismen die huisvesting bieden aan tal van flora en fauna. Het gebruik van scheikundige sproeistoffen als probleemoplossers is hier vaak uit den boze. Zieke en gezonde bomen zijn gebaat bij het gebruik van homeopatische middelen via bespuitingen, aangieten, stamaanstrijkingen,….. om hun ziekten en plagen in te dijken en/of hun immuniteit en bodemlevenactiviteiten te verhogen. De reglementering inzake gewasbescherming van diverse landen laat dergelijke ontwikkelingen vaak niet toe.
  8. Inperking van natuurmanipulatie zoals bijvoorbeeld de Geen Drive of Gendruk technologieën
   Het gaat hier om het doelmatig veranderen van eigenschappen van welbepaalde insecten (voor kweekculturen) die naderhand in de vrije natuur komen en daar grote gevolgen kunnen bewerkstelligen (bron: https://www.vilt.be/milieuorganisaties-willen-gene-drive-bannen)
  9. Veel meer gerichte water infiltratie naar de ondergrond en bescherming van eigen grondwaterreserves in Europa
   Vooral op zandgronden en op openbare terreinen (parken, reststroken langs wegen en autostrades,…) zou veel meer lagunering moeten worden aangelegd: zones waar regenwater zich kan verzamelen (bij overaanbod door weersverwarring) en daar zoveel mogelijk infiltreren in de ondergrond. Overstromingszones langs beken en rivieren zouden veel meer aangelegd en gerespecteerd moeten worden. Stop de drooglegging van vochtige zones in landschappen en riviervalleien.
      
     Fig: Landbouwers en plattelandsorganisaties zijn vaak wel inventief: hier een onderdeel van een opeenvolging van recent gegraven vijvers ‘in cascadevorm’ in het vrije landschap om steeds terugkerende modderstromen in akkerbouwzones bij hevige regenval op te vangen en te laten bezinken. Het waterleven en -kwaliteit in deze lagunering zones is eigenlijk niet goed, ook onder meer omdat de storingen van de weerverwarring doordringen tot deze vijvers via de wateraders en andere aardstralen (Waals-Brabant, België, aug 2020). Deze storingen maken dat water niet meer of veel minder in staat is om zijn eigen waterhelend vermogen rond te krijgen. Vitaal water is toch “Het bloed van de aarde” (dixit Victor Schauberger)  
   Grondwateropbouw en -bescherming is een Europese uitdaging ! Europa mag zich niet laten uitdrogen door de weerverwarring. Die maakt dat o.m. op veel plaatsen nu meer water valt, waar 20 jaar terug minder water viel (en omgekeerd). Er wordt wereldwijd al vaak (een verdoken) oorlog gevoerd om bruikbaar water ; alle landen van Europa moeten samen een eigen strategie uitdenken om zich te beschermen tegen een algemene verdroging. De klimaatverwarring moet bovenaan de agenda’s komen binnen de denktanks rond een andere economie, die veel meer op welzijn en ecologie moet gestoeld worden (en niet op het leegroven en ontregelen van onze planeet)
  10. Heel veel recirculeren in gezonde bedrijfsomstandigheden !
   Daarmee verminderen we de afvalbergen, behouden we belangrijke grondstoffen en wordt er vaak minder energie verslonden dan die zaken nieuw te maken. Vooral waterzuivering verdient meer en meer aandacht, net als de electro-magnetische storingsvelden rond de installaties die daarvoor gebruikt worden. Hoe kan water zich herstellen in waterzuiveringsinstallaties en wachtbekkens in al zijn functies en eigenschappen, als dit moet gebeuren in omgevingen of installaties vol storingen ? Enkele voorbeelden van bedrijven die werk maken van materiaalherbruik : www.ecorub.com
  11. Ook particulieren moeten meer bomen en ander groen planten!
   Bij verstedelijking zien we steeds meer en meer appartementsbouwen waarbij weinig plaats is voor groen en bomen. Daardoor veel minder vogels (aanbrengers van heel wat biodiversiteit !) in dicht bewoonde gebieden en meer waterschade bij plensbuien of wolkbreuken. De buffercapaciteit van water via groen en actieve bodems zou een standaard stedenbouwkundige maatregel moeten worden bij het toekennen van hoogbouw- en appartementsinplantingen.

   Niet alleen herbebossingsprojecten en bomen in parken en scholen, ook particulieren moeten aangespoord worden om meer bomen en levende hagen te gaan planten. Als je bomen hebt, liefst nog met een onderliggende struiklaag, dan ga beschutting creëren en ga je onder meer vogels aantrekken. Dit is een eerste grote insteek naar harmonie en biodiversiteit. De particulier kan dan ook visueel nagaan hoe gezond het groen/ de bomen blijven, als indicator voor je eigen gezondheid. De Coronaproblematiek heeft ons het grote belang van openbaar en privaat groen doen herontdekken.

   Door de belasting op groenafval in containerparken in te voeren, worden particuliere eigenaars ontmoedigd voor een degelijk onderhoud van het groen. De afvalkost samengeteld met arbeidsuren- en kosten (bvb om de hagen scheren) maken tuinieren een dure aangelegenheid, waardoor de particulier zijn hagen inruilt voor houten schuttingen of draadkorven met keien en zijn gazons voor kunstgrasvelden. Om biodiversiteit van planten en dieren te verbeteren op eigen grondgebied, moeten beleidsmensen de particulieren stimuleren en motiveren, in plaats van financiële tegenmaatregelen te organiseren.
      
     Fig: Door groenafval te belasten vertikken heel veel particulieren het om hun tuinafval naar containerparken te brengen.
   Dit wordt dan maar gestort langs wegen, in grachten tot zelfs in parken en in natuurgebieden.
    
  12. Bewustwording is nodig omtrent de krachten achter de klimaatchaos.
   De actieve weersverwarring is een onderwerp dat weinig naar boven komt, ook omdat het niet duidelijk is hoe het zich manifesteert en wat de gevolgen ervan zijn. Wetenschappers, politieke strekkingen of algemene belangengroepen vermelden het niet in hun geschriften of op hun websites. Het is ook vooral het domein van de geofysica en de metafysica; hoewel de analytische scheikunde ook hier wel een speciaal licht zou op kunnen werpen. “Het vergif zit in de dosis” zegt Paracelsus (1493-1541), en dit geldt ook voor schadelijke stralingen (= hedendaagse aanvulling). Alles is energie en frequentie; ook deze die wij - meer dan 7 miljard mensen anno 2020 – ontwikkelen en loslaten in onze biosfeer (en dit gaat veel verder dan het probleem van de zogenoemde broeikasgassen, waar de wetenschap en politiek al meer dan 20 jaar over nadenkt). Er is wel haast bij een andere kijk en aanpak op onze aarde.
        
   Fig : er zijn nog heel wat gezonde bospercelen in Europa, maar de vraag is in hoeverre deze bomen hun immuniteit en groeikracht zullen kunnen behouden onder invloed van de toenemende hoeveelheden stralingen die op ons losgelaten zullen worden (zie o.m. het Starlink programma). De interferenties met o.m. de storingen van de weer verwarring zouden kunnen voor grote verrassingen zorgen binnen enkele jaren (2023-2025)
  13. Raadgevingen voor onderwijsinstellingen en opleidingen
   Er zit veel meer scheef aan de aarde dan dat hogere CO2 gehalte. Maar van die andere elementen komt niet veel aan de media oppervlakte bovendrijven. Vandaar dat de “opwarmingssituatie” continu verergert en een verklaring heeft men er niet voor. Zo zijn een aantal goed menende wetenschappers wel onder de indruk dat onze Noordpool in een razend tempo afsmelt.

   De kennis van de rol van het aardmagnetisch veld op gezondheid en groei is onbestaande geworden. “Alles is magnetisme en energie”. Ontwikkelingen en creaties moet beantwoorden aan bepaalde verhoudingen, of anders kan het foutlopen en moeten we spreken van “storingen”. In een gestoorde omgeving hebben levende organismen een lager immuniteit. Voor mensen maakt dit dat Corona veel kans heeft om schade te veroorzaken. Door weinig te weten over de waarde van magnetisme en metafysica, blijven wij van heel veel kennis verstoken om o.a. ziekteproblemen te begrijpen, te voorkomen en ook doelmatiger te behandelen.

   Installateurs en ontwikkelaars allerhande zouden veel meer opgeleid moeten worden inzake polariteit van energieën of het evenwicht van het magnetisch veld. Dit om goede, gezonde werkvelden te maken in bedrijven, ontmoetingsruimtes, psychiatrische centra, marktplaatsen, koopcentra, enz… Onbekend is onbemind en dit is gevaarlijk voor het toenemend aantal hoog-gevoeligen onder ons. En dit metafysich denken en redeneren is ook nodig om te begrijpen waarom zoveel mensen tegenwoordig aangetast worden door dit nieuw en vermetel virus. Als je dit doorhebt, zul je ook andere maatregelen uitgevaardigd krijgen om de slagkracht van dit virus in te dijken én aangetasten weer sneller gezond te krijgen.

   Het komt dus vooral neer vooral op het herinvoeren van de inhoud het vak “metafysica” en al zijn linken naar andere vakgebieden zoals wiskunde, fysica, scheikunde, (natuur)geneeskunde, architectuur, burgelijke bouwkunde, bio-ingenieurs, ostheopathie, farma- en fytotoepassingen,…. Dit is meer dan een grote boterham; het is een heel brood. Maar het is wel een belangrijk onderdeel van kennis, om te voorkomen dat onze aarde nog verder afglijdt naar chaos, verdroging, woestijnvorming, oorlogsgebied, bomensterfte,…..Dit dus ter vrijwaring van de plaatsen waar het goed en veilig wonen en werken is, voor onze kinderen en kleinkinderen.