1. Pollutie / ontregeling vooral door menselijke activiteiten

2. Natuurlijke storingen

Het fenomeen van wateraders en elektromagnetische storingen vanuit de bodem, dat blijkbaar actiever wordt naargelang wij als mens meer “storingen” creëren en het netwerk van masten en antennes en satellieten laten toenemen en “verstevigen”. Op die manier worden grote zwerftromen gecreëerd die nefaste frequenties loslaten op al wat leeft bij mens, dier en plant

Veel oorzaken samen betekenen een grote belasting voor de vitaliteit en voor een eigen goede immuniteit. Bijvoorbeeld:  bomen langs wegen hebben last van: beperkt wortelvolume én trillingsschade én elektrosmog én geo-engeneering én strooizoutschade én luchtvervuiling én watervervuiling door Poly Aromatische Koolwaterstoffen én verkeersstof (banden, fijnstof, remschijfstof, ...) én worteldestructie bij graafwerken én windvlagen door voorbijkomend (vracht)verkeer én wateraders/elektromagnetische storingen enz.

Vandaar dat de bomen langs onze wegen het zo moeilijk hebben, moeilijk in blad komen,  zeer snel hun bladeren verliezen in het jaar, enz. Dit is zo bij ons en bij al ons omringde landen (Nederland, Frankrijk, Tsjechië, Polen, Zwitserland, ..) en zeker ook in de dichtbevolkte gebieden van de Verenigde Staten.

Overal waar mensen, wegen en verkeer elkaar kruisen en leiden hebben de straatbomen het veel moeilijker dan laat zeggen 5 jaar terug. Hun “antennefunctie” krimpt telkenjare, hun immuniteit daalt en zij worden gevoeliger aan ziekten en plagen.

3. Impact klimaatsverandering

stijging van minimum temperaturen en stijging van bodemtemperaturen op een diepte van -0,20 -0,30 m onder het maaiveld heeft wel zijn invloed op vitaliteit omdat bepaalde boomsoorten nu eenmaal hun (wortel) rust nodig hebben. En die temperatuursstijging in de bodem kan maken dat bodemschimmels ook langer en meer actief blijven dan vroeger .Men spreekt altijd over de “opwarming”, maar er zijn ook streken die “afkoeling” kennen of alleszins een meer gevarieerd en vooral extremer weerbeeld.

Klimaatsverandering is een recent begrip dat zijn lading NIET draagt. Alle huidige veranderingen in de natuur van bomen, wordt tegenwoordig toegeschreven aan “klimaatverandering”, een draak met duizend aangezichten met evenveel uitleg waar onze planeet Aarde + zijn toekomstige bewoners (= onze kinderen en kleinderen) niets aan hebben.

Veel huidige instabiliteit van weer / neerslag / temperatuur /..... hangt samen met het impact van de exponentiele elektromagnetische disfuncties door draaadloze communicatievormen + het impact van contiune geo-engineeringsaktiviteiten binnen onze biosfeer. Dit zijn oorzaken die door he mensdom zelf zijn veroorzaakt.
De Aardbewoners van Noord-Amerika zijn koplopers in de gevolgen van klimatologiche instabiliteit door hun eigen aktiviteiten: vele van hun bomen  in tuinen en parken verdragen geen 3 cm sneeuw meer op bladeren en takken, ze zijn het continent geworden van tornado’s, hurrycanes en orkanen.  Amerikaanse uitgevers verkopen zo graag reportages over de belevenissen van hun “orkaanjagers” (over het  economisch en sociologisch impakt van dergelijke natuurverschijnselen wordt weinig gezegd). In hun landbouwarealen hebben ze ook districten waar honderden ha landbouwgrond onvruchtbaar geworden zijn of waar teelten zoals tarwe daar gewoon staan te verkleuren en geen wetenschapper weet wat eraan scheelt.  Onze weermannen en –vrouwen volgen Amerikaanse lespaketten omtrent “orkaanjagen”, maar in deze cursussen staat niet vemeld dat de toenemende instabiliteit van het klimaat samenhangt met “storende” menselijke aktiviteiten (overdreven grondwaterwinningen, grote woud- en mijnontginningen, overal sterke draadloze communicatiesystemen,  macro-consumptie van goederen en voedsel,. Chemtraildepositie, mind-controll aktiviteiten, enz..)

Er blijkt ook een relatie te bestaan tussen de wisselende weersomstandigheden in Europa en de triestige toestand van de Golf van Mexico vanaf 2010 nav de de BP-aardoliewinningskatastrofe: de straalstroom die Europa een mild klimaat bezorgt heeft problemen om zich te manifesteren door het verzwakte impakt van de Golf va Mexico. Dit is een van de  voorbeelden van klimatologische ontregelingen door veranderingen in de biosfeer op macro-schaal op Aarde en die ons West-Europeanen aanbelangt

4. Instabiliteit van klimaat

uitblijven van continue “groei” omstandigheden. Tien tot twintig jaar terug had je meer aaneengesloten perioden van mooi weer en stabiele temperaturen. Nu is alles extremer en korter geworden. Wij mensen zijn blij als de zon schijnt, maar daarom gaan de bomen nog niet continu aan het groeien, bloeien en vruchtdragen.

Een groot stuk instabiliteit lijkt mij ingegeven door het verschijnsel “geo-engineering”. Hierbij worden zeer geregeld grote hoeveelheden geladen metaaldeeltjes (zilveriodide, bariumoxide, bepaalde Aluminiumverbindingen) in de  hogere luchtlagen ingebracht door welbepaalde vliegtuigen. Dit verschijnsel maakt dat wij minder zonlicht zien en zelden een diepblauwe hemel van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat.

Zouden deze "geladen" (gespoten) wolken kunnen de klimaatsomstandigheden aktiveren, bestendigen en verhevigen ? Dit zijn klimaatsverschijnselen zoals bliksem & donder en (voorziene) neerslag, gaande van gewone buien die tot wolkbreuken worden geimplodeerd. Onze weerkundigen zijn dan verwonderd over het superaantal bliksemontladingen per uur, de neerslaghoeveelheden per dag of per m2 (met vaak heel wat schade tot gevolg: overstromingen, verkeersongevallen, files, flinke sneeuwstormen zoals in maart 2013, enz)
Vroeger (een 10-15 jaar terug)  kreeg je onweders na een langere periode van zeer heet weer. Tegenwoordig kun je na een dag heet/warmer weer al onweer verwachten. Tegenwoordig valt bij onweer soms (en altijd plaatselijk) het water met bakken uit te hemel  en vaak – na inderdaad - amper enkele dagen mooi weer.

Gevolg: geregeld chaos, onverwachte overstromingen en vaak grote verkeersellende bij spoor en op wegen. De grote recente overstromingen in Lourdes, het centrale gedeelte van Europa (grote delen van Duitsland en Tjechie), maar ook andere delen in  Frankrijk en Italia hadden de laatste  jaren vaak te maken met overstromingen te wijten aan helse onweershoeveelheden.

Vroeger had je vaak onweders tijdens de zomer; nu heb je onweders in alle jaargetijden. Zelfs onweders “op droge tak” (= s’winters tot vroege lente) zijn geen uitzondering meer.  Het komt meer en meer voor dat sneeuw en hagel zich manifesteert tijdens de zomer en daarom niet in het hooggebergte. Maar: alles lijkt normaal en alles krijgt zijn verklaring in de media.

We staan er niet bij stil dat dit wel een behoorlijke bijpassing is de laatste jaren.

5. Ons meestal verkeerd gevormd “denkend vermogen”

dat moet toelaten en leren begrijpen dat alles energie en frequenties is (= alle groei en leven) en dat het fenomeen “groei en gezondheid” (meestal zeer negatief) beïnvloed wordt door alle frequenties door de mens gecreëerd. Wij moeten leren aannemen dat wij die gecreëerde frequenties zo onschadelijk mogelijk moeten omvormen om zo weinig mogelijk storingen te veroorzaken voor mens, dier en plant.

Enkele concrete voorbeelden van mogelijke variaties in onze werk- en denkpatronen: Tabak is schadelijk voor de gezondheid, maar er is dan nog een groot verschil tussen tabak die geen pesticidenbehandeling heeft gehad én zijn grote (lange) droogtijden heeft gekend bij de afwerking dan tabak die geforceerd en binnen de kortste keren op de markt wordt gebracht. Deze tweede soort tabak zal veel meer “storingen” dragen en veroorzaken bij zijn gebruiker dan de eerste soort. Als je iets produceert dat schadelijk is, maak dan dat het schadelijke ook zo weinig mogelijk “storingen” bevat.  De moderne oorlogsindustrie maakt precisiebommen met of zonder laagradioactief (afval)plutonium. Dat maakt wel veel uit in het aantal “storingen” die nagelaten worden in die zones die recent gebombardeerd werden (Golfoorlog, Balkanoorlog,…..)

Ons denkend vermogen moet ook toelaten dat alle frequenties en storingen kunnen gemeten worden door personen die daarmee goed overweg kunnen én die vanuit die kennis ook oplossingen en regelgevingen kunnen voorstellen.

6. De celpolariteit wordt negatief

Naast de wetten in de scheikunde (Tabel van Mendeljev bijvoorbeeld) en de fysica, bestaan er ook wetten van het aardmagnetisme die van invloed zijn op alle cellen van een organisme, van een stof, van water, noem maar op. Over deze materie wordt niet veel gedoceerd in diverse opleidingen. Toch zijn er bijvoorbeeld een aantal Dr in de geneeskunde die op een bepaald moment in hun leven verder op zoek gaan naar andere principes van ziek worden en genezen en die dan in contact komen met de wetmatigheden rond de celpolariteit. Dit is ook het invloedsdomein van o.m. aardstralen en wateraders, maar ook dit van modernere fenomenen zoals wifi, radar en GSM.
Levende cellen vertonen een elektrische spanning over de celwand. Dit vormt een elektromagnetisch veld, dat gekenmerkt is door haar frequentie en haar polariteit. Door een negatief elektromagnetisch veld (door radar, ondergrondse waterloop, GSM mast, wifi,…) kan dit beinvloedt en zelfs omgekeerd worden. Het ziektemakende is in werkelijkheid een omkering van de celpolariteit op de ene of op de andere orgaaneigen frequentie. Ziekte onstaat omdat het getroffen weefsel zijn verdedigingsmechanisme verliest en zich niet meer kan voeden op deze golflengte (naar Walter A KUNNEN en Dr Med Mark BOTTU, het biomagnetisme: een fascinerende ontdekking, Simenarie in de Medizinische Woche Baden-Baden, 3 nov 2005)

Figuur: De (gezonde) celwand zal steeds proberen links gepoolde vrije radicalen en gemodifieerde zaken (@) afweren en de gezonde cel zal zich elementen zoals vitaminen, mineralen en levensnoodzakelijke anti-oxydantia met rechtse polariteit (= dominant zuid) tot zich nemen. Polariteiten verhouden zich tot elkaar zonder in elkaar op te gaan, net zoals het aardmagnetisme dat een verhouding uitmaakt tussen noord en zuid.

Figuur: de invloed van bijvoorbeeld links gepoolde elektromagnetische velden zoals de huidige wifi en de GSM energie maakt volgende situatie: vele cellen worden ontregeld en zullen veel meer (links gepoolde) vrije radicalen aantrekken en terzelfdertijd anti-oxydanten afstoten. Vooral bij nacht en bij winter is dit het meest voorkomend, omdat de aktiviteit van de zon dan ook minder is en omdat die vooral een rechtste polariteit inhoudt. Ook vele vormen van vervuiling (afvalwater, brandstoffen, zware metalen, asbest, …. hebben een linkse polariteit die de gezonde celpolariteit uit evenwicht brengt

Celpolariteit is dus van invloed op groei, veroudering, opname van voedingsstoffen, vitaliteit en immuniteit, schaderisico’s bij vorst, droogte, hittestress, enz. Meer en meer zien we planten in boomkwekerij of kleinfruithaard die niet of slecht groeien niettegenstaande zij in dezelfde bodem staan als hun soortgenoten. Dit kan te maken hebben met bijvoorbeeld kruispunten van een aantal negatief werkende aardstralen op die plaats, waardoor de celpolariteit binnen de plant (of delen van die plant) grotendeels gestoord (of links) is, waardoor groei en bloei uitblijft.

De celpolariteit is ook van groot belang voor watermoleculen. Een linkse (gestoorde) polariteit geeft aan water heel andere eigenschappen bij ijsvorming en dooi bijvoorbeeld.

 Voorbeelden van invloeden of materies die een linkse polariteit (=afbrekende energie) inhouden:

Voorbeelden van invloeden op materies die een rechtse polariteit (= opbouwende energie) inhouden :